Baskı ve Yasak Çözüm Müdür? İran Örneği

Modern yaşam insan hayatına esneklik sunduğu kadar baskı ve yasakları da beraberinde getirmektedir. İnsanoğlunun özgürlük arayışının bunda payı olduğu muhakkaktır. Ancak bir de madalyonun öteki yüzü vardır. Özgürlükleri kısıtlayarak toplumsal denge sağlanabilir mi? Ya da alkol ve uyuşturucu kullanımı özgürlük alanı dahilinde midir? Bu sorulara cevap verirken şu argümanı mutlaka hatırlamamız gereklidir. Devlet mekanizmasının asli.

Korku, Cehalet ve Feraset Üçgeninde Toplumsal Aydınlanma

Tarih boyunca insanoğlu gerçeği aramayı misyon edinmiştir. Bunu kimi zaman bilerek kimi zaman da istem dışı gerçekleştirmiştir. Platon’un mağarasındaki tutsaklar gibi bazıları gölgeyi gerçeklik kabul etmiş, bazılarıysa da zincirini kırıp aklının peşinden gitmiştir. Sonuçta insanlık hep ikiye bölünmüştür, bir tarafta konformizmin tetiklediği cehalet, diğer tarafta bilinmeyeni sorgulamaya gayret gösteren feraset. Bu bölünmüşlüğün kazananı her daim.

Yönetim

Dünya Sistemler Kuramı’na Göre Yoksulluk Zorunluluktur

Beni takip edenlerin bir çoğunun bildiği üzere toplumsal sözleşme teorisi üzerine çalışmalarımı sürdürüyorum. Mümkün olduğunca da bu teoriyi açıklarken tüm katmanlarıyla detaylandırmaya gayret gösteriyorum. İşte bugünkü yazımda da ifadelendireceğim bu katmanlardan bir tanesi de “dünya sistemler kuramı“dır. Kuramın öncülerinden olan Amerikalı Sosyolog Immanuel Wallerstein tüm hayatını bu teoriyi anlatmaya adamıştır. Kendisinin geliştirdiği kuram, bir çok.

Max Weber Social Contract Theory

Max Weber’e Göre Köylü ve Entelektüel Tabaka

Bürokrasi ve yönetim anlayışına büyük katıkları olan Max Weber’in köylü ve entelektüel olarak nitelendirdiği toplumsal gruplara ilişkin değerlendirmeleri toplumsal sözleşmenin muhteviyatı bağlamında analiz edilmesi lüzumlu bir konudur. Weber’e göre köylü ve entelektüel kesim birbirlerinden ne kadar kopuk gibi görünseler de onları bir araya getirecek olan ana unsurların varlığı her daim gündemdeki yerine korumuştur. Ancak köylü.

hegel, marx

İslam Hukuku Açısından İnsan Klonlama

Klonlama, insan hücrelerinin birer kopyasının yeniden oluşturulmasına verilen isimdir. Bu şekilde klon insan bir anneye ihtiyaç duymadan hayata getirilebilir. Nitekim bilimsel gelişmenin önemli bir adımı olan klonlama süreci etik açıdan bir çok soru işaretini de içerisinde barındırmaktadır. Her şeyden önce şunun cevabının net bir şekilde verilmesi gereklidir. Klonlamaya neden ihtiyaç duyulmaktadır? Medeniyete ulaşmanın yegane yolu.

Medine Vesikası Temelinde Vatandaşlık Anlayışı

İlk toplumsal sözleşme örneği olarak kabul ettiğimiz Medine Vesikası vatandaşlık haklarına ilişkin günümüz modern hukukun kabul ettiği ve hedeflediği düzenlemeleri 622 yılında yürürlüğe koymuştur. Malumunuz olduğu üzere bu düzenleme Medine-i Münevvere’de kurulan devletin kurucu sözleşmesidir. Herhangi bir din, mezhep, ırk ayrımı gözetmeden vatandaşları tek devlet çatısı altında toplamıştır. Mısır’da bir dönem Cumhurbaşkanlığına da aday olan.

Özgürlük ve Eşitlik Sınırında Toplumsal Tahayyül

Time dergisine göre 20. yüzyılın en etkili kitaplarından birisi Eric Hoffer’un kaleme aldığı  “Kesin İnançlılar” adlı eserdir. Burada yer alan özgürlük ve eşitlik kavramları düşün dünyamızı sorgular nitelikte katkılar sunmaktadır. Yeri gelmişken ifade etmeliyim ki Hoffer’in  iç dünyasını anlamak için onun hayatına göz atmak mutlak bir zorunluluktur. Ailesi O daha doğmadan 1902 yılında Almanya’dan ABD’ye.

migration

Immigration in the 21st Century

Nowadays immigration is a serious problem. People are leaving their countries because of hunger, unemployment and wars. However, this is not a solution. The whole world must solve this problem together. There are about 5 million Syrians in Turkey. They are supported in many areas from education to health. Over $ 40 billion was spent.

Does the European Union Have a Social Contract?

The consideration revived in the ideas of Rousseau, Hobbes and Locke are called the social contract. It is based on the common aim of the people. In this theory, individuals are obliged to pay due respect to each other’s rights and freedoms. However, this responsibility has never been a compulsion. People demand a social order.

Koşulların Eşitliği

Toplumsal Sözleşme Reformist Bir Hareket Midir?

Doktora çalışmamın ana konusunu oluşturan toplumsal sözleşme kavramına ilişkin yapmış olduğum inceleme, değerlendirme ve gözlemlerden yola çıkarak diyebilirim ki sözleşmeler uygun koşullar altında kendiliğinden ortaya çıkan kitlesel ihtiyaçların birer yansımasıdır. Bu piramidin unsurları adalet, ahlak ve mülkiyet basamaklarıyla tamamlanmaktadır. Adalet birey ve devlet arasındaki güvenin bir tezahürüdür. Ahlak evrensel edimlerin tabandaki yansımasıdır. Mülkiyet ise küresel.