Koşulların Eşitliği

İslam Toplumsal Sözleşmesi Üzerine Diyalektik Bir Yaklaşım

Bünyesinde barındırdığı selamet, barış, huzur gibi manalar sebebiyle bizzat yaratıcı tarafından adı konulan İslam dini, özünde inansın ya da inanmasın insanların bir arada barış ve refah içerisinde yaşamaları için öngörülen kuralları muhtevasında barındıran bir dindir. Bu durum, farklı dinlerden oluşan bir toplumda hayata geçirilen ve ilk toplumsal sözleşme metni olarak da kabul edilen Medine Vesikası’nda.

Toplumsal Kıvılcım Anları ve İslam Medeniyetinde Entelektüel Arayış

Bu Yazıda Neler Okuyacaksınız? Toplum sözcüğü ne ifade etmektedir? Toplumsal Kıvılcım anı nedir? Arap toplumlarında kültürel kod nasıl oluşmuştur? İslam toplumlarında aydınlanma istenci var mıdır? İslam’ın tebliğ ile Arap gelenekleri kökten kaldırılmış mıdır? Arap kabilecilik anlayışı ve asabiyet nedir? Toplum Sözcüğünden Ne Anlıyoruz? Özellikle Fransız devriminden sonra çok daha farklı bir anlama bürünen toplum sözcüğü.

İslâm ve Roma Hukukunda Karşılaştırmalı Olarak “Hakkaniyet” Kavramı

İslâm Hukuku genel itibarıyla doğunun adalete bakış açısını belirlerken Roma Hukuku da büyük bir oranda Kıta Avrupa Hukuku’nun oluşumuna olanak tanımıştır. Her ne kadar günümüzde hukuki terimlerin içerikleri güçlü oranda değişse ve yorum anlayışı daha sistematik bir hale gelse de özü itibarıyla terminolojinin dayandığı gerekçeler aynıdır. Çünkü hukuk denilen unsur sosyolojik bir reaksiyon sonucunda ortaya.

İslam’da Liyakat Anlayışı

Liyakat İslam kamu hukukunun öngördüğü çerçevede mutlak bir zorunluluktur. Nitekim yaşamın her alanında adalet mefhumunun koşulsuz şartsız uygulanması da İslam’da temel bir ibadettir. Bu durumdan hareketle, İslam’ın ilk yıllarından itibaren hakkaniyet her daim ön planda tutulmuş, toplumsal hayata karşı sade ve minimalist bir yönetim ve yönetici anlayışı hakim kılınmıştır. Bu türden bir yönetim anlayışı hem.

Koşulların Eşitliği

İslâm Hukukunda Toplumsal Sözleşme Anlayışı

İnsan tabiatının gereği sosyal ve beşeri bir varlıktır. Bu sosyallik ise, bir takım ilişkiler ağının kişiler arasında düzenli ve düzensiz biçimde etkileşimli olarak yayılmasına imkân tanımaktadır. Düzenli ve düzensiz ilişkiler ağının vücut bulması neticesinde ortaya çıkan “toplumsal sözleşme” kavramının yönetim bakımından İslâm Hukuku içerisindeki rolü, konumu, önemi ve yönetim anlayışına yansımaları ise ehemmiyet arz eden.

İslam’ın İlk Yıllarında Liyakat İlkesi

Liyakat kavramı antik dönemlerden günümüze kadar kamu yönetiminin üzerinde tartıştığı ender konuların başında gelmektedir. Ancak söz konusu ilke bazı toplumlarda tam manasıyla karşılık bulamamıştır. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi de hak ve adalet kavramlarının yeteri kadar içselleştirilememiş olmasıdır. Bu kargaşa çoğu zaman yönetim anlayışında güven zedelenmesi yaratmaktadır. Oysaki toplumsal nizamın gerçekleşmesi için liyakatin yönetimin.

man working in office

Bir Lokma Bir Hırkadan Fazlası Bürokrasinin Düşmanıdır

“Bir lokma bir hırka” düsturu tasavvuf geleneğince benimsenmiş bir düşünce akımıdır. Bu ifade, İslam’i değerleri benimsemiş kişilerin minimal yaşam tarzına sadakat göstermeleri için söylenmiştir. İnsan gerektiği kadar tüketmeli fazlasını ihtiyaç sahiplerine aktarmalıdır. Burada “aktarmak” sözcüğünü özellikle kullandım, çünkü bu dünyadaki hiçbir şey salt birinin ya da bir topluluğun egemenliği altında olamaz. Tekelleşme dinin en büyük.

Ebu Hanife’nin Teklif Edilen Makamı Elinin Tersiyle İtmesi

Günümüzde Hanefi mezhebinin içtihad ve metotlarının bu kadar geniş alanlarda kabul görmesinin yegane sebebi Ebu Hanife’nin kişiliğidir. Dolayısıyla bu mezhebin önemli liderlerinden olan Ebu Hanefi’nin hayatından bazı kesitleri bilmek ve anlamak onun temsil ettiği düşün dünyasını içselleştirmek adına önemli bir konudur. Kendisi hak bildiği yoldan hiçbir zaman ayrılmamış ve doğruyu ne pahasına olursa olsun söylemeyi.

hegel, marx

İslam Hukuku Açısından İnsan Klonlama

Klonlama, insan hücrelerinin birer kopyasının yeniden oluşturulmasına verilen isimdir. Bu şekilde klon insan bir anneye ihtiyaç duymadan hayata getirilebilir. Nitekim bilimsel gelişmenin önemli bir adımı olan klonlama süreci etik açıdan bir çok soru işaretini de içerisinde barındırmaktadır. Her şeyden önce şunun cevabının net bir şekilde verilmesi gereklidir. Klonlamaya neden ihtiyaç duyulmaktadır? Medeniyete ulaşmanın yegane yolu.

Medine Vesikası Temelinde Vatandaşlık Anlayışı

İlk toplumsal sözleşme örneği olarak kabul ettiğimiz Medine Vesikası vatandaşlık haklarına ilişkin günümüz modern hukukun kabul ettiği ve hedeflediği düzenlemeleri 622 yılında yürürlüğe koymuştur. Malumunuz olduğu üzere bu düzenleme Medine-i Münevvere’de kurulan devletin kurucu sözleşmesidir. Herhangi bir din, mezhep, ırk ayrımı gözetmeden vatandaşları tek devlet çatısı altında toplamıştır. Mısır’da bir dönem Cumhurbaşkanlığına da aday olan.