Yönetimde Değişim Makbul Dönüşüm Maktuldur. (16-17. Yüzyıl Osmanlı Örneği)
Kamu Yönetimi

Yönetimde Değişim Makbul Dönüşüm Maktuldur. (16-17. Yüzyıl Osmanlı Örneği)

İnsanın olduğu her yerde bir yönetim arzı söz konusudur. Yönetim; kimi zaman geleneklerin, kimi zaman da konjonktürün öngördüğü çerçevede birtakım düzenlemelerin esiri haline gelmektedir. Bu arz, talepleri karşılama noktasında pek çok defa yetersiz kalmakta ve kendisini geliştirebilmek için

Ehemmi Mühimme Tercih Etmek Lüzumludur
Düşünce

Ehemmi Mühimme Tercih Etmek Lüzumludur

21. yüzyıl bilgi çağı pek çok yenilik getirdi. İletişimi hızlandırdı, hastalıklara tedavi yöntemleri bulundu, uzay araştırmaları boyut atladı, insan hak ve özgürlükleri konusunda yeni bir mertebeye geçildi… Tüm bunlar olağanüstü gelişmeler.  Ancak bazı yan etkileri de yok değil. Başı

Rise of Empires Ottoman Belgesel-Dizisi İnceleme
Kitap&Sinema&Gezi

Rise of Empires Ottoman Belgesel-Dizisi İnceleme

Netflix’in, İstanbul’un fethini anlatan  belgesel-dizi formatındaki yapımı tüm dünya izleyicisiyle buluştu. İstanbul’un fethi malumunuz olduğu üzere bizim tarihimiz açısından bir çağın kapanıp yeni bir çağın açılma sürecidir. Yüzlerce yıl boyunca Roma imparatorluğu yönetiminde

İslam’da Liyakat Anlayışı
İslam Hukuku

İslam’da Liyakat Anlayışı

Liyakat İslam kamu hukukunun öngördüğü çerçevede mutlak bir zorunluluktur. Nitekim yaşamın her alanında adalet mefhumunun koşulsuz şartsız uygulanması da İslam’da temel bir ibadettir. Bu durumdan hareketle, İslam’ın ilk yıllarından itibaren hakkaniyet her daim ön planda tutulmuş, toplumsal

Social Contract Theory and Administration in the Context of Islamic Law
ENGLISH

Social Contract Theory and Administration in the Context of Islamic Law

Islamic Law is a legal system based on revelation as well as it has a lot in common with the modern legal system. On the other hand, social contract theory examines both individuals and the public. He is also the founder of the culture of coexistence. Both Islamic law and social contract theory

İslâm Hukukunda Toplumsal Sözleşme Anlayışı
İslam Hukuku

İslâm Hukukunda Toplumsal Sözleşme Anlayışı

İnsan tabiatının gereği sosyal ve beşeri bir varlıktır. Bu sosyallik ise, bir takım ilişkiler ağının kişiler arasında düzenli ve düzensiz biçimde etkileşimli olarak yayılmasına imkân tanımaktadır. Düzenli ve düzensiz ilişkiler ağının vücut bulması neticesinde ortaya çıkan “toplumsal sözleşme”

Nizamülmülk and Political Treatise
ENGLISH

Nizamülmülk and Political Treatise

Nizamülmülk is one of the important representatives of the administrative structure of the Great Seljuk State. He has created the traditional bureaucracy. His book “political treatise” is a famous work. It describes the systematic relationship between the state and the citizen. I also will

The Merit System in The Early Years of Islam
ENGLISH

The Merit System in The Early Years of Islam

The concept of merit is one of the rare subjects that public administration has been discussing since ancient times. However, this concept has not been fully understood in some societies. The most important reason for this is that the concepts of right and justice are not sufficiently adopted.

İslam’ın İlk Yıllarında Liyakat İlkesi
İslam Hukuku

İslam’ın İlk Yıllarında Liyakat İlkesi

Liyakat kavramı antik dönemlerden günümüze kadar kamu yönetiminin üzerinde tartıştığı ender konuların başında gelmektedir. Ancak söz konusu ilke bazı toplumlarda tam manasıyla karşılık bulamamıştır. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi de hak ve adalet kavramlarının yeteri kadar

Human Cloning in Terms of Islamic Law
ENGLISH

Human Cloning in Terms of Islamic Law

Cloning is the name given to the result of the process of recreating a copy of the cells. Thus, the clone becomes a part of the creation process without the need for the mother. However, this process, which is an important scientific development, also raises ethical questions. It is necessary

Bir Lokma Bir Hırkadan Fazlası Bürokrasinin Düşmanıdır
İslam Hukuku

Bir Lokma Bir Hırkadan Fazlası Bürokrasinin Düşmanıdır

“Bir lokma bir hırka” düsturu tasavvuf geleneğince benimsenmiş bir düşünce akımıdır. Bu ifade, İslam’i değerleri benimsemiş kişilerin minimal yaşam tarzına sadakat göstermeleri için söylenmiştir. İnsan gerektiği kadar tüketmeli fazlasını ihtiyaç sahiplerine aktarmalıdır.

Ebu Hanife’nin Teklif Edilen Makamı Elinin Tersiyle İtmesi
İslam Hukuku

Ebu Hanife’nin Teklif Edilen Makamı Elinin Tersiyle İtmesi

Günümüzde Hanefi mezhebinin içtihad ve metotlarının bu kadar geniş alanlarda kabul görmesinin yegane sebebi Ebu Hanife’nin kişiliğidir. Dolayısıyla bu mezhebin önemli liderlerinden olan Ebu Hanefi’nin hayatından bazı kesitleri bilmek ve anlamak onun temsil ettiği düşün dünyasını

Nizamülmülk’ün Siyasetnamesi’nden Günümüzü Aydınlatan Sözler
Kamu Yönetimi

Nizamülmülk’ün Siyasetnamesi’nden Günümüzü Aydınlatan Sözler

Büyük Selçuklu Devleti’nin güçlü bir idari yapıya kavuşmasının öncülerinden olan devrinin en önemli bürokratlarından Nizamülmülk’ün her döneme ışık tutacak bazı ifade ve aktarımlarını paylaşma gereği hissettim. Faydalı olacağını umut ediyorum. Hikaye 21 “Süfyan  es-Sevri şöyle

Baskı ve Yasak Çözüm Müdür? İran Örneği
Düşünce

Baskı ve Yasak Çözüm Müdür? İran Örneği

Modern yaşam insan hayatına esneklik sunduğu kadar baskı ve yasakları da beraberinde getirmektedir. İnsanoğlunun özgürlük arayışının bunda payı olduğu muhakkaktır. Ancak bir de madalyonun öteki yüzü vardır. Özgürlükleri kısıtlayarak toplumsal denge sağlanabilir mi? Ya da alkol ve uyuşturucu

Korku, Cehalet ve Feraset Üçgeninde Toplumsal Aydınlanma
Düşünce

Korku, Cehalet ve Feraset Üçgeninde Toplumsal Aydınlanma

Tarih boyunca insanoğlu gerçeği aramayı misyon edinmiştir. Bunu kimi zaman bilerek kimi zaman da istem dışı gerçekleştirmiştir. Platon’un mağarasındaki tutsaklar gibi bazıları gölgeyi gerçeklik kabul etmiş, bazılarıysa da zincirini kırıp aklının peşinden gitmiştir. Sonuçta insanlık hep

Dünya Sistemler Kuramı’na Göre Yoksulluk Zorunluluktur
Toplumsal Sözleşme

Dünya Sistemler Kuramı’na Göre Yoksulluk Zorunluluktur

Beni takip edenlerin bir çoğunun bildiği üzere toplumsal sözleşme teorisi üzerine çalışmalarımı sürdürüyorum. Mümkün olduğunca da bu teoriyi açıklarken tüm katmanlarıyla detaylandırmaya gayret gösteriyorum. İşte bugünkü yazımda da ifadelendireceğim bu katmanlardan bir tanesi de “dünya

Max Weber’e Göre Köylü ve Entelektüel Tabaka
Toplumsal Sözleşme

Max Weber’e Göre Köylü ve Entelektüel Tabaka

Bürokrasi ve yönetim anlayışına büyük katıkları olan Max Weber’in köylü ve entelektüel olarak nitelendirdiği toplumsal gruplara ilişkin değerlendirmeleri toplumsal sözleşmenin muhteviyatı bağlamında analiz edilmesi lüzumlu bir konudur. Weber’e göre köylü ve entelektüel kesim

İslam Hukuku Açısından İnsan Klonlama
İslam Hukuku

İslam Hukuku Açısından İnsan Klonlama

Klonlama, insan hücrelerinin birer kopyasının yeniden oluşturulmasına verilen isimdir. Bu şekilde klon insan bir anneye ihtiyaç duymadan hayata getirilebilir. Nitekim bilimsel gelişmenin önemli bir adımı olan klonlama süreci etik açıdan bir çok soru işaretini de içerisinde barındırmaktadır. Her

Medine Vesikası Temelinde Vatandaşlık Anlayışı
İslam Hukuku

Medine Vesikası Temelinde Vatandaşlık Anlayışı

İlk toplumsal sözleşme örneği olarak kabul ettiğimiz Medine Vesikası vatandaşlık haklarına ilişkin günümüz modern hukukun kabul ettiği ve hedeflediği düzenlemeleri 622 yılında yürürlüğe koymuştur. Malumunuz olduğu üzere bu düzenleme Medine-i Münevvere’de kurulan devletin kurucu

Özgürlük ve Eşitlik Sınırında Toplumsal Tahayyül
Toplumsal Sözleşme

Özgürlük ve Eşitlik Sınırında Toplumsal Tahayyül

Time dergisine göre 20. yüzyılın en etkili kitaplarından birisi Eric Hoffer’un kaleme aldığı  “Kesin İnançlılar” adlı eserdir. Burada yer alan özgürlük ve eşitlik kavramları düşün dünyamızı sorgular nitelikte katkılar sunmaktadır. Yeri gelmişken ifade etmeliyim ki

Immigration in the 21st Century
ENGLISH

Immigration in the 21st Century

Nowadays immigration is a serious problem. People are leaving their countries because of hunger, unemployment and wars. However, this is not a solution. The whole world must solve this problem together. There are about 5 million Syrians in Turkey. They are supported in many areas from education

Does the European Union Have a Social Contract?
ENGLISH

Does the European Union Have a Social Contract?

The consideration revived in the ideas of Rousseau, Hobbes and Locke are called the social contract. It is based on the common aim of the people. In this theory, individuals are obliged to pay due respect to each other’s rights and freedoms. However, this responsibility has never been a

Toplumsal Sözleşme Reformist Bir Hareket Midir?
Toplumsal Sözleşme

Toplumsal Sözleşme Reformist Bir Hareket Midir?

Doktora çalışmamın ana konusunu oluşturan toplumsal sözleşme kavramına ilişkin yapmış olduğum inceleme, değerlendirme ve gözlemlerden yola çıkarak diyebilirim ki sözleşmeler uygun koşullar altında kendiliğinden ortaya çıkan kitlesel ihtiyaçların birer yansımasıdır. Bu piramidin unsurları

nurullah1

Dr. Nurullah GÜNGÖR

Toplumsal Sözleşme Teorisi, İslâm hukuku, kamu yönetimi ve bürokrasi başlıca çalışma alanlarım arasında yer almaktadır.
İletişim için aşağıda yer alan formu kullanabilirsiniz. Instagram: @dr_ngungor