man working in office

Bir Lokma Bir Hırkadan Fazlası Bürokrasinin Düşmanıdır

“Bir lokma bir hırka” düsturu tasavvuf geleneğince benimsenmiş bir düşünce akımıdır. Bu ifade, İslam’i değerleri benimsemiş kişilerin minimal yaşam tarzına sadakat göstermeleri için söylenmiştir. İnsan gerektiği kadar tüketmeli fazlasını ihtiyaç sahiplerine aktarmalıdır. Burada “aktarmak” sözcüğünü özellikle kullandım, çünkü bu dünyadaki hiçbir şey salt birinin ya da bir topluluğun egemenliği altında olamaz. Tekelleşme dinin en büyük.

Ebu Hanife’nin Teklif Edilen Makamı Elinin Tersiyle İtmesi

Günümüzde Hanefi mezhebinin içtihad ve metotlarının bu kadar geniş alanlarda kabul görmesinin yegane sebebi Ebu Hanife’nin kişiliğidir. Dolayısıyla bu mezhebin önemli liderlerinden olan Ebu Hanefi’nin hayatından bazı kesitleri bilmek ve anlamak onun temsil ettiği düşün dünyasını içselleştirmek adına önemli bir konudur. Kendisi hak bildiği yoldan hiçbir zaman ayrılmamış ve doğruyu ne pahasına olursa olsun söylemeyi.

Nizamülmülk’ün Siyasetnamesi’nden Günümüzü Aydınlatan Sözler

Büyük Selçuklu Devleti’nin güçlü bir idari yapıya kavuşmasının öncülerinden olan devrinin en önemli bürokratlarından Nizamülmülk’ün her döneme ışık tutacak bazı ifade ve aktarımlarını paylaşma gereği hissettim. Faydalı olacağını umut ediyorum. Hikaye 21 “Süfyan  es-Sevri şöyle demiştir: “Sultanların en iyisi ilim erbabıyla düşer kalkar. Alimlerin en kötüsü de sultanlarla düşer kalkar” s. 125. Hikaye 22 “Ömer.