Rise of Empires Ottoman Belgesel-Dizisi İnceleme

Netflix’in, İstanbul’un fethini anlatan  belgesel-dizi formatındaki yapımı tüm dünya izleyicisiyle buluştu. İstanbul’un fethi malumunuz olduğu üzere bizim tarihimiz açısından bir çağın kapanıp yeni bir çağın açılma sürecidir. Yüzlerce yıl boyunca Roma imparatorluğu yönetiminde yer alan Konstantinopolis 29 Mayıs 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet’in öncülüğünde Osmanlı Devleti’nin topraklarına katılmıştır. İstanbul’un kuşatması 80 bin kişilik bir orduyla.

İslam’da Liyakat Anlayışı

Liyakat İslam kamu hukukunun öngördüğü çerçevede mutlak bir zorunluluktur. Nitekim yaşamın her alanında adalet mefhumunun koşulsuz şartsız uygulanması da İslam’da temel bir ibadettir. Bu durumdan hareketle, İslam’ın ilk yıllarından itibaren hakkaniyet her daim ön planda tutulmuş, toplumsal hayata karşı sade ve minimalist bir yönetim ve yönetici anlayışı hakim kılınmıştır. Bu türden bir yönetim anlayışı hem.

Social Contract Theory and Administration in the Context of Islamic Law

Islamic Law is a legal system based on revelation as well as it has a lot in common with the modern legal system. On the other hand, social contract theory examines both individuals and the public. He is also the founder of the culture of coexistence. Both Islamic law and social contract theory have developed.

İslâm Hukukunda Toplumsal Sözleşme Anlayışı

İnsan tabiatının gereği sosyal ve beşeri bir varlıktır. Bu sosyallik ise, bir takım ilişkiler ağının kişiler arasında düzenli ve düzensiz biçimde etkileşimli olarak yayılmasına imkân tanımaktadır. Düzenli ve düzensiz ilişkiler ağının vücut bulması neticesinde ortaya çıkan “toplumsal sözleşme” kavramının yönetim bakımından İslâm Hukuku içerisindeki rolü, konumu, önemi ve yönetim anlayışına yansımaları ise ehemmiyet arz eden.

Nizamülmülk and Political Treatise

Nizamülmülk is one of the important representatives of the administrative structure of the Great Seljuk State. He has created the traditional bureaucracy. His book “political treatise” is a famous work. It describes the systematic relationship between the state and the citizen. I also will share some quotes from this book. Story 21 “Sufyan es-Sevri said:.

The Merit System in The Early Years of Islam

The concept of merit is one of the rare subjects that public administration has been discussing since ancient times. However, this concept has not been fully understood in some societies. The most important reason for this is that the concepts of right and justice are not sufficiently adopted. This chaos often creates distrust towards management..

İslam’ın İlk Yıllarında Liyakat İlkesi

Liyakat kavramı antik dönemlerden günümüze kadar kamu yönetiminin üzerinde tartıştığı ender konuların başında gelmektedir. Ancak söz konusu ilke bazı toplumlarda tam manasıyla karşılık bulamamıştır. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi de hak ve adalet kavramlarının yeteri kadar içselleştirilememiş olmasıdır. Bu kargaşa çoğu zaman yönetim anlayışında güven zedelenmesi yaratmaktadır. Oysaki toplumsal nizamın gerçekleşmesi için liyakatin yönetimin.

Human Cloning in Terms of Islamic Law

Cloning is the name given to the result of the process of recreating a copy of the cells. Thus, the clone becomes a part of the creation process without the need for the mother. However, this process, which is an important scientific development, also raises ethical questions. It is necessary to answer why cloning is.