Özgürlük ve Eşitlik Sınırında Toplumsal Tahayyül

Time dergisine göre 20. yüzyılın en etkili kitaplarından birisi Eric Hoffer’un kaleme aldığı  “Kesin İnançlılar” adlı eserdir. Burada yer alan özgürlük ve eşitlik kavramları düşün dünyamızı sorgular nitelikte katkılar sunmaktadır. Yeri gelmişken ifade etmeliyim ki Hoffer’in  iç dünyasını anlamak için onun hayatına göz atmak mutlak bir zorunluluktur. Ailesi O daha doğmadan 1902 yılında Almanya’dan ABD’ye.

Koşulların Eşitliği

Toplumsal Sözleşme Reformist Bir Hareket Midir?

Doktora çalışmamın ana konusunu oluşturan toplumsal sözleşme kavramına ilişkin yapmış olduğum inceleme, değerlendirme ve gözlemlerden yola çıkarak diyebilirim ki sözleşmeler uygun koşullar altında kendiliğinden ortaya çıkan kitlesel ihtiyaçların birer yansımasıdır. Bu piramidin unsurları adalet, ahlak ve mülkiyet basamaklarıyla tamamlanmaktadır. Adalet birey ve devlet arasındaki güvenin bir tezahürüdür. Ahlak evrensel edimlerin tabandaki yansımasıdır. Mülkiyet ise küresel.

Faydacılık Toplumsal Sözleşmeye Etki Eder Mi?

Pragmatizm olarak da bilinen faydacılık ilkesi felsefi bir kavramdır. Yapılan davranışın sonuçları ile ilgilenir ve eylemin yararlılığına ilişkin bir korelasyon arar. “İyi” ve “doğru” edimlerle direk ilişkilidir. Bu bakış açısına göre “iyi” tetiklendikçe haz oranı da beraberinde artacaktır, “doğru” edim biçimi ise faydaya en çok katkı veren bir bileşim olarak ele alınacaktır. Bu teoride “faydacılar,.

İktidarın Anatomisi

Toplumsal Sözleşme Nasıl Ortaya Çıkar?

Toplumsal sözleşmeciler tarafından tartışılan konulardan bir tanesi de onun nasıl ortaya çıktığıdır. Konuya ilişkin iki türlü yaklaşım söz konusudur. Birincisi kendiliğinden bir sözleşme anlayışı iken, ikincisi egemen tarafından ileri sürülen mutabakat arayışıdır. İlk iddianın altını dolduranlar toplumsal sözleşmeyi kaosu sonlandırıcı bir unsur görmektedirler. Diğerleri ise bir uzlaşı aracı olarak değerlendirmektedirler. Bizim bakış açımıza göre toplumsal.

Handcuffs And Judge Gavel On Wooden Background

Rousseau’nun Toplumsal Sözleşme Anlayışında Yasa Kavramı

Rousseau’ya göre herhangi bir coğrafyada toplumsal sözleşmenin karşılık bulması için bazı araçların nitelikli bir şekilde çalışması gereklidir. Bunlardan bir tanesi de yasadır. Toplumun dinamiklerini etkin bir şekilde işletebilmek muktedirin asli görevlerindendir. Bu şekilde hem toplumda düzen sağlanmış olacak hem de muktedirin kudreti sınırlanacaktır. Ancak yasa halkın lehine olmalıdır, çünkü muktedirin yasadan kaynaklı güçle halkın aleyhinde.

Village of grass huts in remote area of South Sudan.

Toplumsal Sözleşme Teorisinde Doğa Durumu Kavramı

Doğa durumu insanın hiçbir yönlendirme ve etkileşim içerisinde olmadan yaşadığı saf hal olarak tanımlanır. Bununla ilgili çeşitli anlatımlar mevcuttur. Kurtların büyüttüğü çocuk hikayesini hepiniz biliyorsunuzdur, bu en ilkel doğa durumu örneğidir. İnsanın doğal olmayan her türlü etkileşimi doğa durumundan uzaklaşması demektir. Keza günümüzde telefon ve tablet kullanan çocuklar henüz gelişim çağında doğa durumundan hızlı bir.

Anayasa ve Toplumsal Sözleşme Arasındaki Farklar Nelerdir?

Kamuoyunda sıkça karıştırılan kavramlar arasında “Anayasa” ve “Toplumsal Sözleşme” başı çekmektedir. Bu ifadeler aynı anlam içerisinde birbirlerinin yerine kullanılırlar. Oysa ki nitelik itibarıyla tamamen farklıdırlar. En basit tabiriyle Anayasalar kanunlar hiyerarşisinin en üst katmanında yer alırlar, dolayısıyla kanunlar ve yönetmelikler Anayasa’ya aykırı olamazlar. Toplumsal sözleşmeler ise halk tarafından içselleştirilen yaşam tarzının bir tezahürüdür. Toplumsal sözleşmelerin.

Toplumsal Sözleşme Teorisinde Modern Devlet Kavramı

Thomas Hobbes Leviathan’da bize modern devletin temellerini anlatmıştır. Vermek istediği mesaj açıktır, o güne kadar fedoal yapılar çerçevesinde evrilmiş devlet anlayışı artık toplumsal bir boyut kazanmıştır. Bireylerin yardımlaşma ve dayanışması neticesinde ortaya çıkan topluluk kavramının bir otorite tarafından desteklenmesi halidir. Bu destek doğaldır ki yasalar çerçevesinde olmalı ve öngörülebilirlik ilkesi kati bir şekilde uygulanmalıdır. Hobbes’un.

Yönetim

Immanuel Kant, Neden “Aklını Kullanma Cesaretini Göster” Demişti

Kant, aydınlanmayı ateşleyen meşhur sözü “sapare aude”, aklını kullanma cesaretini göster ifadesiyle bize neyi anlatıyordu? Hangi ihtiyaç bu sözlerin ortaya çıkmasına neden oldu? Bunu anlamanın en iyi yolu o dönemki koşulları incelemektir. Alman filozof Kant’ın doğumu 1724 ölümü ise 1804’tür. İnsanın kendisini dogmatizmden bağımsız sorgulamaya başladığı, bununla birlikte kilise egemenliğinin toplumun tüm kesimlerinde hissedildiği bir.

Toplumsal Sözleşme Nedir?

Batılı anlayışa göre; Rousseau, Hobbes ve Locke gibi düşünürlerin fikirleri ışığında gelişen antlaşma  türüne toplumsal sözleşme denmektedir. Bu ifade aslında bir teoridir. Özü itibarıyla geniş halk kitlelerinin ortak bir amaçta buluşması üzerine kuruludur. Söz konusu teoride bireyler birbirlerinin hak ve özgürlüklerine gereken saygı ve özeni göstermekle yükümlüdür.  Ancak bu yükümlülük hiçbir zaman zorunluluk olmamıştır. Kişiler.